Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp.  z o. o. działa na terenie miasta Legionowo już od 1978 r.

             W obecnym kształcie organizacyjnym PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zostało utworzone na mocy uchwały nr XXVIII/58/92 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 28.10.1992r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki zograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 10.02.1993 roku podpisano akt założycielski spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o.(Akt Założycielski Spółki).Spółkajest zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000045107.

            Podstawowym przedmiotem działania PEC „Legionowo” jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła. Od sierpnia 2014r. Spółka rozpoczęła również działalność w zakresie dystrybucji obrotu energią elektryczną w rejonie ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów, Suwalnej i Olszankowej  w Legionowie. Dodatkowo od  marca 2016 roku PEC posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Z kolei od kwietnia 2020 roku Spółka rozszerzyła swoją dzielność o obrót paliwami gazowymi oraz ich dystrybucję.

           Zgodnie z przyjętymi przepisami ustawy Prawa Energetycznego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił PEC „Legionowo” Sp. z o.o. koncesji na prowadzenie w/w działalności. Wszystkie otrzymane koncesje ważne są do 31 grudnia 2030 roku.

  • Wytwarzanie ciepła WCC/41/248/U/1/98/RG
  • Przesył i dystrybucja ciepła PCC/43/248/U/1/98/RG
  • Dystrybucja energii elektrycznej DEE/336/248/W/OŁO/2014/KK
  • Obrót energii elektrycznej OEE/813/248/W/OŁO/2014/KK
  • Wytwarzanie energii elektrycznej WEE/4557/248/W/OŁO/2016/MGG
  • Dystrybucja paliw gazowych DPG/182/248/W/OŁO/2020/MWi
  • Obrót paliwami gazowymi OPG/389/248/W/OŁO/2020/MWi

          Główną misją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła, przy dochowaniu norm ochrony środowiska a także utrzymaniu konkurencyjnych cen.

Zadanie to realizujemy od lat, inwestując w nowoczesne technologie oraz rozbudowując sieć ciepłowniczą. Kluczową częścią misji przedsiębiorstwa jest dbałość o Odbiorcę. Nasza Spółka oferuje Odbiorcy nie tylko niezawodny i wygodny system zaopatrzenia w ciepło ale również stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne