Stosując się do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. PEC “Legionowo” Sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie ul. Sowińskiego 37; 05-120 Legionowo.

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych pisząc – najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych” na adres pocztowy PEC „Legionowo” Sp. z o.o. lub adres elektroniczny: iod@pec.com.pl. Można też skorzystać z adresu poczty elektronicznej PEC „Legionowo” Sp. z o.o. pec@pec.com.pl.

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych
z umową na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 6 ust. 1 pkt a), b),

5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz współpracownicy Administratora. Pana dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów,

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne kopie zgodnie z cennikiem PEC „Legionowo” Sp. z o.o.,

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 6 ust. 1 lit. a), b), c),

12. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,