Aktualna wersja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PEC “Legionowo” Sp. z o.o. dostępna do pobrania poniżej.

*Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Zakończenie procesu konsultacji aktualizacji Instrukcji Ruchu Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy ,iż zgodnie z komunikatem z dnia 26.04.2018r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zakończyła w dniu 11.05.2018r proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

*raport z konsultacji IRiESD

Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz raport z konsultacji z użytkownikami sytemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PEC „Legionowie” Sp. z o.o. pod adresem www.pec.com.pl .

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wprowadza z dniem 16.05.2018r zatwierdzoną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do stosowania.

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o.,  jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  26.04.2018r do 11.05.2018 r. w podany niżej sposób:

1)            na adres poczty elektronicznej: pec@pec.com.pl

2)            na numer faxu: 22 774 49 73

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

IRiESD – pliki dokumentów obowiązujących do 16.05.2018r.

* Karta aktualizacji(projekt)
* Formularz zgłoszenia uwag

* Komunikat o zakończeniu konsultacji

* Raport z konsultacji

* Karta aktualizacji Nr 1

*Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.75.2019.AŁu z dnia 16 października 2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Krok 1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą

Sprzedawca, z którym Odbiorca będzie zawierał umowę musi mieć podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z PEC „Legionowo” SP. z o.o. oraz z PGE Dystrybucja S.A.

Krok 2. Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy Sprzedawca wypowiadają dotychczasową umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 3. Odbiorca lub upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej do PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 4. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji zgłoszenia

Krok 5. W przypadku braków formalnych PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dokonuje wezwania stron do uzupełniania wniosku w ciągu 5 dni roboczych.

Krok 6. W przypadku pozytywnej weryfikacji PEC „Legionowo” Sp. z o.o. informuje strony o przyjęciu zgłoszenia zmiany Sprzedawcy.

Krok 7. Odbiorca musi podpisać z PEC „Legionowo” Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji.

* Procedura zmiany sprzedawcy PEC Legionowo

Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z PEC Legionowo Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania PEC Legionowo Sp. z o.o.

innogy Polska S.A. – Oferta

Energa Obrót S.A – Oferta

Green Energy S.A –  Oferta

Elektra S.A – brak taryfy rezerwowej –  Oferta

PKP Energetyka – Oferta

Lista POB, którzy zawarli z PEC Legionowo Sp. z o.o. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie PEC Legionowo Sp. z o.o.

           *  Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce

Formularz Oświadczenia Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe Sprzedawcy

Poniżej w załączniku przedstawiamy informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w poszczególnych latach zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2014r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2015r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2016r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2017r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2018r.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PEC „Legionowo” Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za  2019r. dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2019 na obszarze działania PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

  ROK 2019  
Wskaźnikdla przerw planowanychdla przerw nieplanowanych przerwy łącznie
SADIbez przerw katastrofalnych (min)0,1675,5835,75
z przerw katastrofalnymi (min)0,1675,8335,75
SAIFIbez przerw katastrofalnych (min)0,0830,1250,208
z przerw katastrofalnymi (min)0,0830,1250,208
MAIFI0,0830,0000,083
Liczba odbiorców ogółem24
data aktualizacji10.01.2020r.

W 2019 r. nie było podmiotów ubiegających się przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej PEC Legionowo Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1KV oraz brak planów przyłączenia odbiorców jako źródło wytwarzania energii elektrycznej do naszej sieci dystrybucyjnej obecnie oraz w kolejnych 5 latach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianami), zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  informuje, iż obecnie oraz w okresie kolejnych 5 lat nie dysponuje dostępną mocą przyłączeniową dla źródeł.

Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obrzarze PEC "Legionowo" sp. z o.o. - stan na dzień 07 styczeń 2020r.
      
Rok
202020212022202320242025
000000

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na dzień 07 styczeń 2020r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 i 730) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż brak jest podmiotów, ubiegających się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.