Aktualna wersja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PEC “Legionowo” Sp. z o.o. dostępna do pobrania poniżej.

*Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Zakończenie procesu konsultacji aktualizacji Instrukcji Ruchu Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy ,iż zgodnie z komunikatem z dnia 26.04.2018r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zakończyła w dniu 11.05.2018r proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

*raport z konsultacji IRiESD

Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz raport z konsultacji z użytkownikami sytemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PEC „Legionowie” Sp. z o.o. pod adresem www.pec.com.pl .

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wprowadza z dniem 16.05.2018r zatwierdzoną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do stosowania.

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o.,  jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  26.04.2018r do 11.05.2018 r. w podany niżej sposób:

1)            na adres poczty elektronicznej: pec@pec.com.pl

2)            na numer faxu: 22 774 49 73

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

IRiESD – pliki dokumentów obowiązujących do 16.05.2018r.

* Karta aktualizacji(projekt)
* Formularz zgłoszenia uwag

* Komunikat o zakończeniu konsultacji

* Raport z konsultacji

* Karta aktualizacji Nr 1

*Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

 

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG).

 

Zgodnie z art.41 ust3 NC RfG PEC „Legionowo” sp. z o.o. podaje wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań.

 

 1. Wszystkie dokumenty i certyfikaty, które mają być przedstawione przez właściciela zakładu wytwarzania energii zwarte są w opracowaniach dostępnych na stronie internetowej PEC „Legionowo” sp. z o.o..

 

 • Procedura P1 pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • Procedura P2 pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie,

 

 • Procedura P3 pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV,
 • Procedura P4 pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D,

 

 • Procedura P5 testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów,
 • Procedura P6 objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany
 • Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych,

 

 1. Szczegółowe dane techniczne dotyczące modułu wytwarzania energii mające znaczenie dla przyłączenia do sieci wyszczególnione są w odpowiednich dla danego typu modułów wytwarzania drukach wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz druku zgłoszenia/dokumentu instalacji dla mikroinstalacji przyłączanych na podstawie art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Druki wniosków oraz zgłoszenia/dokumentu instalacji dostępne są w siedzibie PEC „Legionowo sp. z o.o. .

 

 1. Wymogi dotyczące modeli na potrzeby analiz zachowania w stanie ustalonym oraz zachowania dynamicznego systemu.

 

Modele dostarczane są na wniosek PEC „Legionowo” sp. z o.o. dla modułów wytwarzania energii typu C i D (nie są wymagane dla typu A i B).

 

Wymogi dotyczące standardu modeli określone zostały w dokumencie „Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)” dostępnym na stronie Operatora Systemu Przesyłowego

(https://www.pse.pl/-/informacja-nt-decyzji-prezesa-urzedu-regulacji-zatwierdzajacej-wymogi-ogolnego- stosowania-dla-przylaczania-jednostek-wytworczych).

 

 1. Harmonogram przekazania danych systemu niezbędnych do przeprowadzenia analiz.

 

 1. Dane systemu niezbędne do przeprowadzenia analiz przekazywane są na etapie wydawania warunków przyłączenia.

 

 1. Analizy właściciela zakładu wytwarzania energii mające wykazać oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne zgodnie z wymogami określonymi w rozdziałach 5 i 6 tytułu IV NC RfG;

 

Oczekiwane osiągi w zakresie zgodności z wymogami określonymi w rozdziale 5 i 6 tytułu IV NC RfG należy wykazać zgodnie z Procedurą testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów oraz ramowymi zasadami opisanymi w NC RfG

 

 

 1. Warunki i procedury, w tym zakres, dotyczące rejestrowania certyfikatów sprzętu.

 

Zasady rejestrowania certyfikatów zawarte są w opracowaniu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

 

 1. Warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu wydanych przez upoważniony podmiot certyfikujący właścicielowi zakładu wytwarzania energii.

 

Warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów określone zostały w opracowaniu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Legionowo” Sp. z o.o.  oferuje  energię eklektyczną odbiorcom zasilanym w grupie taryfowej B21, C21, C11.  Zainteresowanym  świadczymy sprzedaż /sprzedaż rezerwową energii. Naszym celem jest niezawodne i uczciwe zasilenie odbiorców.
Zapraszamy  do zapoznania się z naszą ofertą
.

Więcej szczegółów dotyczących naszej oferty znajdą Państwo poniżej:

                  * Taryfa Sprzedaży Energii Elektrycznej – dostępna w siedzibie PEC “Legionowo” Sp. z o.o.

                  * Taryfa rezerwowa obowiązuje od 01.02.2022r.      

                   * Wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej

                   * Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

                   * Wzór umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej

                   * Regulamin sprzedaży

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.63.2021.MPo (PW-321223) z dnia 21 października 2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze  swojego działania jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

*Decyzja nr DZO.WKP.496.2.63.2021. MPo z dnia 21.10.2021r.

Krok 1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą

Sprzedawca, z którym Odbiorca będzie zawierał umowę musi mieć podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z PEC „Legionowo” SP. z o.o. oraz z PGE Dystrybucja S.A.

Krok 2. Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy Sprzedawca wypowiadają dotychczasową umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 3. Odbiorca lub upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej do PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 4. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji zgłoszenia

Krok 5. W przypadku braków formalnych PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dokonuje wezwania stron do uzupełniania wniosku w ciągu 5 dni roboczych.

Krok 6. W przypadku pozytywnej weryfikacji PEC „Legionowo” Sp. z o.o. informuje strony o przyjęciu zgłoszenia zmiany Sprzedawcy.

Krok 7. Odbiorca musi podpisać z PEC „Legionowo” Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji.

* Procedura zmiany sprzedawcy PEC Legionowo

Poniżej  przedstawiamy  listę sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z PEC Legionowo Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej  lub sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym funkcjonującym  na terenie działania  OSD PEC Legionowo Sp. z o.o.. Obszar działania PEC jako OSD obejmuje rejon ul. Sikorskiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Suwalnej, ul. Olszankowej w Legionowie.

 

*Lista sprzedawców

 

Lista POB, którzy zawarli z PEC Legionowo Sp. z o.o. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie PEC Legionowo Sp. z o.o.

           *  Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce

Formularz Oświadczenia Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe Sprzedawcy

Poniżej w załączniku przedstawiamy informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w poszczególnych latach zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Dodatkowo informujemy, że „PEC „Legionowo” Sp. z o.o. nie realizowało i nie finansowało przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w 2020r.”

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2019r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2020r.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2021r.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PEC „Legionowo” Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za  2021r. dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2021 na obszarze działania PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

  ROK 2021  
Wskaźnikdla przerw planowanychdla przerw nieplanowanych przerwy łącznie
SADIbez przerw katastrofalnych (min)0,1900,0000,19
z przerw katastrofalnymi (min)0,1900,0000,19
SAIFIbez przerw katastrofalnych (min)0,0480,0000,48
z przerw katastrofalnymi (min)0,0480,0000,048
MAIFI0,0950,0950,190
Liczba odbiorców ogółem21
data aktualizacji03.02.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianami), zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  informuje, iż obecnie oraz w okresie kolejnych 5 lat nie dysponuje dostępną mocą przyłączeniową dla źródeł.

Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze PEC "Legionowo" sp. z o.o. - stan na dzień 01 kwietnia 2022r.
      
Rok
202220232024202520262027
000000

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na dzień 01 kwietnia 2022r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 i 730) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż brak jest podmiotów, ubiegających się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.