Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie

Wstęp Deklaracji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT, JPG nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
  2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  4. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą częściowo poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  5. Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.
  6. Brak możliwości powiększania czcionki, brak możliwości przełączania trybu pracy, brak możliwości przełączania kontrastu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Kalinowski, adres poczty elektronicznej a.kalinowski@pec.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

PEC „Legionowo” Sp. z o.o. nie posiada tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport – zD