Jeżeli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz żeby Twój obiekt został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej – pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci cieplnej, a następnie zawarcie umowy sprzedaży ciepła.

Poniżej przedstawiamy procedurę podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej:

 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia (pobierz wniosek) składa Wnioskodawca w Biurze Obsługi Klienta.
 2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (zobacz projekt warunków) opracowane przez Dział Techniczny – Wnioskodawca otrzyma wraz z projektem umowy o przyłączenie (zobacz projekt umowy) w Dziale Technicznym.
 3. Zawarcie umowy o przyłączenie po zaakceptowaniu warunków umowy przez Strony.
 4. Opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia w umowie (inwestor lub PEC „Legionowo” Sp. z o.o. – w zakresie wynikającym z umowy).
 5. Uzgodnienia dokumentacji technicznej – Dział Techniczny.
 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę – Inwestor lub PEC „Legionowo” Sp. z o.o. – w zakresie wynikającym z umowy.
 7. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budowlany – Inwestor lub PEC „Legionowo” Sp. z o.o. – w zakresie wynikającym z umowy.
 8. Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji – zgłoszenie do Działu Technicznego zakończenie robót; odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokołów odbioru częściowego robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła w Biurze Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek Odbiorcy – zamówienie mocy cieplnej
 • tytuł prawny do obiektu, wyciąg z KRS
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument – NIP, REGON.

Podpisanie przez Strony w/w umowy stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dostawy ciepła do Twojego budynku.

Należ skierować do PEC „Legionowo” Sp. z o.o. pocztą lub faxem polecenie włączenia lub wyłączenia dostawy ciepła do obiektu (pobierz zgłoszenie), podpisane przez Odbiorcę, z którym PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zawarło umowę sprzedaży ciepła.

Służby eksploatacyjne PEC „Legionowo” Sp. z o.o., po otrzymaniu zlecenia niezwłocznie dokonają uruchomienia lub wyłączenia węzła cieplnego w zakresie zgodnym z otrzymaną dyspozycją.

Należy złożyć do PEC „Legionowo” Sp. z o. o. pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej, podpisany przez Odbiorcę, z którym PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zawarło umowę sprzedaży ciepła.

 • Odbiorca może zmienić moc zamówioną raz w roku.
 • Wniosek należy złożyć w terminie do 30 maja.
 • Zmiana mocy zamówionej następuje 1 września (naliczanie opłaty od zmienionej wielkości mocy zamówionej następuje od 1 września).
 • Odbiorca określi natężenie przepływu odpowiedniego dla wielkości zmienionej mocy zamówionej.

Dodatkowe informacje związane ze zmianą mocy zamówionej lub zmianą mocy na poszczególne potrzeby; c.o. c.w.u., technologię – w tym sprawy związane z doposażeniem węzła cieplnego w dodatkowe moduły udzieli:

Dział Techniczny – tel. (22) 774-46-96 lub (22) 766-19-22

Jeżeli chcesz żeby w sposób profesjonalny prowadzona była bieżąca konserwacja węzła cieplnego stanowiącego Twoją własność oraz instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.w obiekcie, do którego PEC „Legionowo” Sp. z o. o. dostarcza ciepło, należy zlecić nam konserwację tych urządzeń.
Poniżej przedstawiamy procedurę zlecenia nam świadczenia tych usług:

 • Należy złożyć do PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wniosek w formie pisemnego wystąpienia o świadczenie usług w zakresie:
  1. konserwacji instalacji wewnętrznej c.o. w obiekcie (adres),
  2. konserwacji instalacji wewnętrznej c.w.u. w obiekcie (adres),
  3. konserwacji węzła cieplnego w obiekcie (adres).

podpisany przez Odbiorcę, z którym PEC „Legionowo” Sp. z o. o. zawarło umowę sprzedaży ciepła

 • Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi o możliwości świadczenia zleconych usług, zapraszamy do Działu Technicznego tel. (22) 774 46 96, w którym podnięte zostaną dalsze kroki związane z zawarciem umowy.

Gwarantujemy fachową i solidną realizację świadczonych usług konserwacyjnych.

Zobacz taryfę dla ciepła (kliknij)