1. wyposażamy węzły cieplne w nowoczesną automatykę pogodową, która reguluje temperaturę wody w instalacji centralnego ogrzewania w zależności od warunków atmosferycznych,
 2. montujemy liczniki ciepła umożliwiając odbiorcy rozliczanie z faktycznie pobieranego ciepła,
 3. montujemy armaturę odcinającą umożliwiającą szybkie usuwanie awarii – wyłączając  z ruchu niewielkie odcinki sieci

Zaspokajanie oczekiwań zmniejszania zużycia ciepła zapewnia pełna modernizacja zarówno węzła cieplnego jak i instalacji wewnętrznej. Dlatego też warunkiem podjęcia prac modernizacyjnych węzłów cieplnych należących do dostawcy jest skoordynowanie tych prac z pracami dostosowania instalacji wewnętrznej budynków. Efektem prowadzonych wspólnie prac jest zmniejszający się pobór ciepła dla celów ogrzewania.

Nie stosujemy dodatkowych opłat za przekroczenie mocy zamówionej. Stosujemy ograniczniki przepływu, które mają za zadanie uniemożliwiać przekraczanie mocy poza aktualnie zamówioną. Jeżeli jednak zdarzy się, że odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, dostawca ma prawo naliczać od następnego miesiąca opłaty wyższe opłaty tj. w wysokości wynikającej z mocy wyższej, a wynikającej z przekroczenia. W tego typu przypadkach informujemy odbiorcę o przekroczeniu mocy i albo sam wnioskuje o jej zwiększenie, lub ograniczamy przepływ wody sieciowe do wielkości wynikającej z mocy zamówionej.

 • zamykać zawory termostatyczne przy grzejnikach podczas wietrzenia pomieszczeń,
 • obniżać temperaturę w mieszkaniu podczas nieobecności w domu,
 • obniżać temperaturę w rzadko używanych pomieszczeniach,
 • uszczelnić stolarkę (okna – drzwi),
 • ocieplić ściany

Zużycie ciepła w poszczególnych obiektach uzależnione jest od energochłonności budynku, od oczekiwanego komfortu cieplnego mieszkańców oraz od sprawności technicznej instalacji wewnętrznej zarówno c.o. jak i c.w.u. oraz od warunków klimatycznych i czasu trwania sezonu grzewczego.

Jak podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Aby podłączyć się do sieci cieplnej należy złożyć w naszej firmie tzw. wniosek przyłączeniowy. Pracownicy na miejscu wyjaśniają wszelkie kwestie, można też uzyskać informacje telefonicznie
w:Dziale Dystrybucji Ciepła  i Gazu tel: (22) 774 20 87-89 wew. 106 lub 148.

Zauważyłem że licznik ciepła nie działa, co powinienem zrobić?

Należy niezwłocznie zgłosić zauważoną usterkę pod nr telefonu – Reklamacje 22 774 4911 lub 692 730 476

Komu zgłaszać przypadki niewłaściwych parametrów oraz awarie?

Takie problemy należy zgłaszać do Działu Dystrybucji Ciepła i Gazu tel: (22) 774 20 87-89 wew. 106 lub Reklamacje – nr telefonu 22 774 49 11 lub 692 730 476. Możecie Państwo wysłać do nas informację mailową na adres pec@pec.com.pl.

Po złożeniu wniosku PEC „Legionowo” maksymalnie w okresie 30 dni przygotuje dla Wnioskodawcy warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz umowę przyłączeniową. W umowie przyłączeniowej znajdują się takie szczegóły jak terminy wykonania przyłącza, a także uzgodniony z odbiorą termin poboru ciepła.

Zawsze staramy się realizować życzenia klienta, co do terminu podłączenia. Jednak ze względów formalnych, pewnych procedur (takich jak, uzyskanie pozwolenia na budowę , przyłącza) nie da się przyspieszyć. Dlatego prosimy zgłaszać się do nas z pewnym wyprzedzeniem. Inaczej mówiąc jeżeli Klient zgłosi się do nas we wrześniu a już od października chce pobierać ciepło, mimo naszych najszczerszych chęci, nie zawsze będzie to możliwe.

Tak, ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdza i kontroluje Prezes URE. Taką taryfę przygotowuje przedsiębiorstwo energetyczne w oparciu o rozporządzenie taryfowe i przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia. Organ ten równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, nie preferując jednak żadnych z nich.
Zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa) kupujący ciepło od przedsiębiorstwa energetycznego płaci temu przedsiębiorstwu za dostarczone ciepło zgodnie z taryfą przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzoną przez Prezesa URE. Taryfa natomiast zobowiązuje do wnoszenia comiesięcznych opłat za ciepło. Z kolei ustalanie wysokości i częstotliwości wnoszenia przez indywidualnych Odbiorców
w lokalach zaliczkowych opłat za ciepło należy do zarządzającego lub właściciela budynku wielolokalowego (np. zarządu spółdzielni mieszkaniowej). Jednak ostatecznego rozliczenia za ciepło zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego powinien dokonać w oparciu o koszty zakupu ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego.

Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła.

Specyfika działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego wymaga przynajmniej rocznego planowania i organizowania pracy. Źródła ciepła, węzły i sieci cieplne muszą być cały czas gotowe do pracy, a koszty stałe związane z eksploatacją urządzeń ponoszone są przez cały rok. Stąd cena za zamówioną moc cieplną jest ceną roczną, natomiast pobierana jest w 12 równych ratach miesięcznych.

Jednocześnie, w przypadku właściciela domku jednorodzinnego, na wniosek Odbiorcy, dla którego moc cieplna nie przekracza 30 kW, przedsiębiorstwo energetyczne może stosować rozliczenie na podstawie średniej ceny ciepła i średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe, wyrażone w zł/GJ. W ten sposób Odbiorca rozliczany jest tylko na podstawie zużytego ciepła wskazanego przez licznik ciepła. Należy zwrócić uwagę, że powyższy sposób rozliczeń nie wpływa na zmianę rocznych kosztów zakupu ciepła, a jedynie różnicuje wysokość miesięcznych opłat z uwagi na wyeliminowanie z takiego rozliczenia opłat stałych.

Razem z nowym prawem energetycznym od 1999 roku zmienił się system rozliczania i pobierania opłat za ciepło. W trakcie ostatnich trzech lat ustawodawca wprowadzał wielokrotne zmiany w prawie energetycznym, w konsekwencji czego przedsiębiorstwa ciepłownicze musiały za każdym razem dostosowywać swoje taryfy do aktualnie obowiązujących przepisów.Ostatnia zmiana w przepisach, dokonana w maju 2000 roku, wprowadziła tzw. uzmiennienie opłaty przesyłowej w konsekwencji z dotychczasowej jednej stawki opłaty powstały dwie. Dlatego obecnie opłata za ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej składa się z pięciu elementów a nie tak jak dotychczas z czterech. Omówimy po kolei wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze za ciepło.

Pierwsze dwa składniki odbiorca płaci według cen Taryfy wytwórcy ciepła – PEC „Legionowo” Sp. z o. o. Należy zaznaczyć, że Taryfa PEC „Legionowo” Sp. z o. o. jest każdorazowo zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Opłata za zamówioną moc cieplną.

Jest to element stały opłat za ciepło. W przepisach określono, że opłata za zamówioną moc cieplną jest opłatą roczną pobieraną w 12 miesięcznych ratach. Jej sumaryczna wartość na fakturze dla danego Odbiorcy, zależy od wielkości zamówionej przez niego mocy.

Opłata za energię z licznika.

Stanowi część zmienną opłaty za ciepło. Jej comiesięczna wysokość zależy od ilości zużytych jednostek ciepła – GJ. Stan wskazań licznika ciepła odczytywany jest co miesiąc i pojawia się na fakturze każdego Odbiorcy.

Przesyłowa opłata zmienna.

Jest to zmienna część opłaty za przesył, obliczana od każdej jednostki zużytego ciepła, czyli od każdego GJ. Wysokość tej pozycji na fakturze, zależy od wskazań licznika ciepła. Podsumowując krótko kwestie wieloczłonowości opłat za ciepło należy podkreślić, iż intencją ustawodawcy było pokazanie ile i za co Odbiorca płaci.

Przesyłowa opłata stała

Jak sama nazwa wskazuje jest częścią stałą opłaty za przesył. Sposób naliczania jest tu podobny jak w opłacie za moc zamówioną. Jest to również opłata roczna pobierana w 12 miesięcznych ratach. Dlatego jej wysokość na fakturze (w ramach danej taryfy) , co miesiąc jest taka sama. Sumaryczna jej wartość na fakturze zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej.

Abonament

Jest to opłata stała płatna co miesiąc od każdego punktu pomiarowego pokrywająca koszty obsługi handlowej każdego obiektu /odczyty licznika, jego legalizacja i konserwacja, wystawienie i dostarczenie faktury, itp.

Odczyty wskazań liczników ciepła są dokonywane do 10 dnia każdego miesiąca.

W takiej sytuacji pracownicy PEC „Legionowo” Sp. z o. o. przychodzą do Odbiorcy o innej porze dnia lub próbują skontaktować się telefonicznie w celu ustalenia terminu odczytu.

Umożliwianie dostawcy odczytów oraz kontroli urządzeń pomiarowych jest obowiązkiem Odbiorcy ciepła zapisanym w umowie sprzedaży ciepła, zawartej z każdym z Państwa.

Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, Odbiorca zostanie rozliczony w następnym miesiącu. Wtedy pozycja na fakturze dotycząca zużytego ciepła będzie za okres dwóch miesięcy. Jeżeli nie ma systematycznych odczytów może się okazać, że kwota do zapłaty jest duża. Dlatego comiesięczne odczyty licznika są również w interesie Odbiorcy.

Tak, sprawdzamy poprawność wskazań licznika. Te kwestie regulują aktualne przepisy, które narzuciły na firmy ciepłownicze, a więc także PEC „Legionowo” Sp. z o. o. obowiązek  sprawdzania wskazań wszystkich liczników ciepła. Liczniki zamontowane w obiektach przed dniem 1 stycznia 1994 roku zostały wymienione na nowe do końca 2004 roku, a liczniki zamontowane po 1 stycznia 1994 roku zostały w tym samym okresie zalegalizowane lub wymienione, jeżeli nie uzyskały pozytywnego wyniku legalizacji.

To właśnie legalizacja liczników w wymaganym terminie ma gwarantować poprawność ich wskazań.

Legalizacja polega na sprawdzeniu prawidłowości wskazań licznika ciepła. Wiąże się to z konieczność demontażu u każdego z odbiorców liczników ciepła, a następnie ponowny jego montaż po legalizacji. Samej legalizacji dokonuje specjalny do tego powołany urząd państwowy.

Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane w sposób ryczałtowy, zgodny z treścią umowy sprzedaży ciepła. Wielkość ryczałtu w zł obliczana jest na podstawie wzorów określonych w przepisach. Wyliczenie to nie odbiega zasadniczo od rzeczywistego zużycia ciepła w danym okresie, ale nie jest tak precyzyjne jak wskazania licznika ciepła.
Tak. W takim przypadku pracownicy PEC „Legionowo” Sp. z o. o. dokonują sprawdzenia urządzenia pomiarowego poprzez oględziny oraz wykonanie podstawowych pomiarów na miejscu u Odbiorcy. W przypadku potwierdzenia niesprawności PEC „Legionowo” Sp. z o. o. dokonuje naprawy na swój koszt.

Natomiast w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowego działania licznika i dalszego kwestionowania jego wskazań przez Odbiorcę licznik może zostać zdemontowany i wysyłany do sprawdzenia przez upoważnioną do takich badań jednostkę. Jeżeli badania sprawdzające wykażą wadliwe naliczanie ciepła, Odbiorca ma prawo do korekty wskazań ciepłomierza a koszty legalizacji licznika pokrywa PEC „Legionowo” Sp. z o. o.
Jeżeli natomiast badania sprawdzające wykażą, że jego wskazania są prawidłowe, koszty sprawdzenia i legalizacji pokrywa Odbiorca ciepła.

Należy niezwłocznie zgłosić zauważoną usterkę w pracy licznika do Działu Obsługi Klienta- Reklamacje,  tel. 22 774 4911.
Tak. Pracownicy PEC „Legionowo” Sp. z o. o. maja prawo dokonać bez zapowiedzi, kontroli urządzenia pomiarowego w węźle odbiorcy. Zagwarantowane jest to w obowiązujących przepisach oraz umowie sprzedaży ciepła. Odbiorca ma obowiązek umożliwić taką kontrolę.
Możliwe są tu dwie sytuacje:

Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy nowy właściciel będzie również korzystał z ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jest to sytuacja najbardziej korzystna dla każdej ze stron, ponieważ poprzedniego właściciela nie obowiązuje okres wypowiedzenia, umowa będzie kontynuowana. W celu dopełnienia formalności sprzedający oraz kupujący dom powinien zgłosić się do siedziby PEC „Legionowo” . Poprzedni Odbiorca wypowiada umowę a nowy właściciel domu wnioskuje o zawarcie umowy. Na ten dzień odczytujemy licznik ciepła i dokonujemy końcowego rozliczenia za ciepło sprzedającego dom.

Druga z możliwych sytuacji ma miejsce gdy następny właściciel nie zamierza korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej lub planuje zawrzeć umowę później.

W takiej sytuacji osoba sprzedająca dom, będąca stroną umowy, wypowiada umowę sprzedaży ciepła. Obowiązuje ja zapisany w umowie 3 miesięczny okres wypowiedzenia. W tym okresie pobierane są opłaty stałe; opłata za moc zamówioną, opłata za przesył oraz abonament.
Po upływie okresu wypowiedzenia następuje trwałe odcięcie Odbiorcy od sieci ciepłowniczej oraz zostaje zdemontowany licznik ciepła. Na życzenie Klienta trwałe odcięcie może nastąpić szybciej, jednak nie zwalnia to z konieczności uiszczania opłat stałych za okres wypowiedzenia.

Tak, gdyż PEC „Legionowo” zawiera umowę sprzedaży ciepła z właścicielem posesji. Jeżeli ma miejsce przepisanie własności domu z rodziców na dzieci, należy dopełnić formalności tj. zgłosić się do siedziby PEC „Legionowo” Sp. z o. o. w celu zawarcia umowy sprzedaży ciepła na aktualnego właściciela. Nowy właściciel obiektu powinien okazać tytuł prawny do posesji inaczej mówiąc udokumentować, że jest jego właścicielem.
Tak, Spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań, nie uregulowanych przez zmarłego, wynikających z umowy sprzedaży ciepła.
Nie, każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej, jest to zapisane w treści umowy. Również zmianę mocy dokonuje się zgodnie z zapisami umowy. W tym celu Odbiorca składa pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.
Nie, Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą narzucać Odbiorcy wielkości mocy zamówionej. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy. Zadaniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest zapewnienie ciągłej dostawy parametrów wody grzewczej stosownie do zamówionej mocy i to czynimy.
Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego  roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.
Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę, a więc również właścicieli domków jednorodzinnych narzuciło prawo energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Na wniosek odbiorcy, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 30 kW, przedsiębiorstwo energetyczne może, w umowie sprzedaży ciepła, określić sposób ustalania:

 1. średniej ceny ciepła, wyrażonej w złotych za GJ , zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc cieplną i ceny ciepła,
 2. średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe, wyrażonej w złotych za GJ, zamiast w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.
Definicja mocy zamówionej jest określona w przepisach. I tak ustawodawca określił:

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

 1. pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 2. zapewnienia otrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 3. zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technicznymi.

Dla naszej strefy klimatycznej warunki obliczeniowe stanowi temperatura powietrza atmosferycznego –20 0C.

Takie problemy należy zgłaszać do Działu Obsługi Klienta

Reklamacje – nr telefonu 22 774 49 11

Reklamacje Odbiorcy ciepła mogą  zgłaszać osobiście  w naszym Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sowińskiego 37 (parter Recepcja).

Tak. Odbiorca ma obowiązek umożliwić na każde wezwanie upoważnionym pracownikom dostawcy (wraz z niezbędnym sprzętem) wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność dostawcy .

Dostawca ma również prawo w każdej chwili do badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowych.

Tak, jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródła, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu ciepła. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa zawarta z każdym z Państwa odrębna umowa sprzedaży ciepła.

W tym przypadku mamy do czynienia z odbiorcą ciepła w lokalu wielorodzinnym. Przedsiębiorstwo ciepłownicze ma zawartą umowę sprzedaży ciepła ze Spółdzielnią Mieszkaniową, będącą zarządcą budynku, i to ona jest Odbiorcą ciepła w rozumieniu przepisów.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzyga spory pomiędzy Odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów.

Zakres kompetencji Prezesa URE został szczegółowo i wyczerpująco określony w ustawie z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne.

Zgodnie z zapisami Prawa energetycznego Prezes URE rozstrzyga spory dotyczące:

 • ustalania warunków świadczenia usług polegających na przesyłaniu i dystrybucji paliw lub energii,
 • odmowy przyłączenia do sieci,
 • odmowy zawarcia umowy sprzedaży ciepła,
 • nieuzasadnionego wstrzymania dostaw ciepła.

Sposób rozliczeń kosztów wykonania przyłącza jest określony w umowie przyłączeniowej. Kalkulacja opłaty przyłączeniowej zawarta jest w załączniku do umowy. Zasady przyłączania do sieci są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.  Przedsiębiorstwa ciepłownicze są zobligowane do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy jednak strony umowy nie mogą dojść do porozumienia a doszło już do przyłączenia do sieci, właściwym do rozstrzygania takiej sprawy będzie zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd powszechny.

Jeżeli do takiego sporu dojdzie i zostaną wyczerpane polubowne metody załatwienia sprawy, klient może odwołać się do instytucji i organów nadrzędnych. Organami nadrzędnymi są między innymi Urząd Regulacji Energetyki , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sądy powszechne.

Tak, odbiorca może zmienić moc zamówioną raz w roku. Wniosek w tym zakresie należy złożyć do PEC “Legionowo” Sp. z o. o. w terminie do 30 maja. Taki wniosek o zmianę mocy cieplnej powinien wpłynąć w formie pisemnej. Zmiana mocy zamówionej następuje od 1 września.

Tak, chętnie doradzimy naszym klientom w kwestiach eksploatacji, modernizacji i remontu węzła. Odbiorca może nam zlecić wykonanie wszelkich usług związanych z ciepłownictwem. Naszym celem jest kompleksowa obsługa odbiorcy ciepła a co za tym idzie oferowanie wszelkich usług związanych z ogrzewaniem. Przeprowadzamy również remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych.

W tym wypadku można rozważyć kwestie założenia automatyki pogodowej lub automatyki pokojowej, która umożliwia programowanie zadanej temperatury w pomieszczeniu na przestrzeni doby oraz tygodnia i pozwala na optymalne zużycie ciepła. Zastosowanie automatyki wpływa zarówno na poprawę komfortu cieplnego w budynku oraz sprzyja racjonalnemu zużyciu energii cieplnej.

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, równoważy interesy stron: firma ciepłownicza – odbiorca, ale przede wszystkim chroni interes odbiorcy, sprawdzając zasadność zawartych ustaleń oraz staranność sporządzenia taryfy.