Opłaty za energię elektryczną

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  następujące rodzaje opłat:

03.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.11.2018.BG z dnia 30 listopada 2018r. została zatwierdzona taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi od dnia 01 stycznia 2019 roku. Jednocześnie tracą moc decyzje OŁO.4211.21.2017.BG z dnia 07 grudnia 2017r. oraz  nr OŁO.4211.8.2017.BG z dnia 10 października 2017r..

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr OŁO.4211.11.2018.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 30 listopada 2018r., nr 180/2018 (2615)

12.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  OŁO.4211.21.2017.BG zmianie ulegnie taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa zatwierdzona decyzją z dn. 10 października 2017r., znak: OŁO.4211.8.2017.BG, w zakresie stawki opłaty OZE i zmian redakcyjnych w tekście taryfy, obowiązujących od 1 stycznia 2018r., w następujący sposób:

  1. W rozdziale 1 „Informacje o taryfie” pkt. 1.1 lit f) otrzymuje brzmienie:
  2. f) Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 81/2017, z dnia 17 listopada 2017 r. dotyczącej wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018.
  3. W rozdziale 7 „Stawki opłat” wyrazy

 „We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 3,70 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w pkt. 1.1.f) niniejszej taryfy”,

zastępuje się wyrazami :

 „We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości  0,00 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w pkt. 1.1.f)  niniejszej taryfy”.

 Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr  OŁO.4211.21.2017.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 8 grudnia 2017r., nr 175/2017.

16.10.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że z dniem 1 listopada 2017 roku zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 10 października 2017r., nr OŁO.4211.8.2017.BG zatwierdzającej taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. obowiązywać będzie nowa „Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej.”  Zatwierdzona taryfa stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 12 października 2017r., nr 131/2017.