Najtańsze ciepło na lokalnym rynku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. oferuje najtańsze ciepło na lokalnym rynku w porównaniu do innych nośników.

Opłaty za ciepło

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie taryfy ciepła, która stanowi zbiór cen, stawek  i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział centralny w Warszawie NR DRE.WRC.4210-10.12.2017.RK z dnia 13 września 2017r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje w rozliczeniach za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 października 2017r.

O wprowadzeniu zmian cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani indywidualnie pismami na minimum 14 dni przed wejściem w życie nowych cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  ciepła następujące rodzaje opłat: